Y tế
Nov 3, 2020
Địa điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Nội Dung:
Câu hỏi: Nộp hồ sơ “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” tại đâu?

Sở Y tế trả lời như sau:

Trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.