Hành chính tư pháp
Sep 11, 2020
Thủ tục đăng ký kết hôn khi đang học tập tại nước ngoài có thời hạn
Nội Dung:
Câu hỏi: Người Việt Nam được cử đi học tập tại nước ngoài, có thời hạn cụ thể, muốn đăng ký thủ tục kết hôn thì đăng ký tại đâu?

Sở Tư pháp trả lời như sau:
Thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 17 Nghị định số 158, như sau:
- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn .
- Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.