Khác
Sep 3, 2020
Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký xác lập quyền về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu
Nội Dung:
Sở Khoa học Công nghệ trả lời như sau:
Đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu các tài liệu bắt buộc phải có để đơn được tiếp nhận gồm:
- Tờ khai đăng ký;
- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký. Cụ thể: đối với đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế; đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.
Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.