Khác
Aug 12, 2020
Người tốt nghiệp đại học hành chính thì có cần phải học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên không?
Nội Dung:
Sở Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014và Thông tư số số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Theo đó, Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên “Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công”
Như vậy trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hành chính thì không cần phải học lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.