Khác
Jul 9, 2020
Việc thu tiền Quỹ quốc phòng an ninh đã ngừng, đề nghị cung cấp văn bản cho nhân dân biết rõ
Nội Dung:
UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ an ninh quốc phòng đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định việc đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Do đó để đảm bảo cho việc giữ gìn an ninh trật tự tại các khu phố, UBND phường An Phú kêu gọi các cơ sở kinh doanh, công ty đang đóng trên địa bàn phường ủng hộ đóng góp Quỹ an ninh trật tự trên tinh thần tự nguyện.