Xây dựng
Jul 6, 2020
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng
Nội Dung:
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Quầy số 25, 26, Tầng 1, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ (đủ về thành phần hồ sơ và tính pháp lý) cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn bằng văn bản để bổ sung hồ sơ. Trường hợp trả lại hồ sơ không giải quyết có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết, hoặc lý do cần bổ sung do người có thẩm quyền ký.
+ Bước 2: Đến ngày hẹn tổ chức hoặc cá nhân đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Qua đường Bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (01 bản chính);
- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp bị rách, nát.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp.
g) Kết quả thực hiện thủ tục: giấy phép xây dựng cấp lại dưới hình thức bản sao được chứng thực.
h) Lệ phí: 0 đồng/giấy phép.
i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
- Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.
- Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao được chứng thực.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục:
- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 13/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 ban hành quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.