Khác
Jun 15, 2020
Tôi muốn được cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế thì phải học ở đâu?
Nội Dung:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Để được cấp chứng chỉ điều hành du lịch nội địa/quốc tế, công dân phải tham gia kỳ thi và đạt kết quả trong kỳ thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế do các cơ sở đào tạo đáp ứng các quy định tại Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL được tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Công dân có quyền tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về điều hành du lịch trên cơ sở những nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và Quyết định số 92/QĐ-TCDL ngày 12/3/2018 ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Danh sách các cơ sở đào tạo được tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế được công bố trên trang web: quanlyluhanh.vn.