Khác
Jun 15, 2020
Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được hoàn trả trong trường hợp nào?
Nội Dung:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định hoàn trả tiền ký quỹ trong trường hợp sau đây:
- Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;
- Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.