Khác
Jul 9, 2020
Tính chất, tần xuất thực hiện hành vi bạo lực đến mức độ nào thì được coi là hành vi bạo lực gia đình?
Nội Dung:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Mọi hành vi được liệt kê theo quy định tại Điều 2 của Luật phòng, chống bạo lực gia đình do thành viên gia đình thực hiện một cách cố ý đối với thành viên khác trong gia đình với mục đích xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm …của người này thì đều là các hành vi vi phạm pháp luật, đáng phải lên án, do đó đều được coi là hành vi bạo lực gia đình mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào tính chất, mức độ, tần xuất thực hiện hành vi…
Tính chất, mức độ, tần xuất thực hiện hành vi bạo lực sẽ có ý nghĩa khi áp dụng các biện pháp xử lý đối với hành vi bạo lực. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi bạo lực gia đình mà hành vi đó có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật về hình sự; có thể bị xử lý hành chính hoặc cũng có thể chưa đến mức phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.