Giáo dục - Đào tạo
Sep 27, 2019
Chi tiền thừa giờ cho giáo viên cuối năm
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi là giáo viên trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Nhâm, TX. Thuận An, Bình Dương. Tôi xin thắc mắc về vấn đề chi tiền thừa giờ cuối năm cho giáo viên như sau: Giáo viên dạy thêm giờ có tiết thừa giờ trong học kỳ 1 nhưng học kỳ 2 bị cắt tiết tự chọn trong tháng 5 nên tiết thừa giờ của học kỳ 1 bị lấy để bù vào tiết tự chọn tháng 5 của học kỳ 2 nên số tiền thừa giờ lãnh cuối năm bị giảm bớt. Xin hỏi có thể lấy tiết thừa giờ của học kỳ 1 để bù cho tiết dạy tự chọn học kỳ 2 được hay không và dựa theo văn bản hướng dẫn nào? Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, - Tại Khoản 6 Điều 3, có nêu: “Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.” - Tại Mục d Khoản 1 Điều 4, có nêu: “Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).” Như vậy, giáo viên được Thủ trưởng đơn vị chủ động bố trí công tác, phân công giảng dạy trong nhà trường và được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi trong cả năm học giáo viên thực hiện vượt định mức theo quy định nêu trên.