Đất đai
Sep 27, 2019
Thông tin quy hoạch đất tỷ lệ 1/500
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi muốn hỏi về thủ tục xin duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đất tỷ lệ 1/500 tỉnh Bình Dương và các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc xin quyết định phê duyệt đất tỷ lệ 1/500. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:
Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được quy định theo Luật Quy hoạch đô thị 2009, cụ thể như sau: 1.1. Tại Điều 47 của Luật Quy hoạch đô thị 2009 đã quy định về điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị khi có một trong các trường hợp sau: " ". 1.2. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đã được quy định tại Khoản 2, Điều 49 của Luật Quy hoạch đô thị 2009, cụ thể như sau: " ".  1.3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: - Tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 44 của Luật Quy hoạch đô thị 2009 đã quy định cụ thể về thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết như sau: " ". Do vậy, thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là UBND cấp huyện. - Tại Khoản 3, Điều 41 của Luật Quy hoạch đô thị 2009 đã quy định về cơ quan thẩm định cụ thể như sau: " ". Do vậy, cơ quan thẩm định là Phòng quản lý đô thị cấp huyện. 2. Từ những ý kiến đã nêu trên, đề nghị bà Nguyễn Thị Huyền Trinh đến UBND cấp huyện để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.