Hành chính tư pháp
Sep 27, 2019
Quy định về chức danh Phó Trưởng Công an xã
Nội Dung:

Câu hỏi:
Hiện nay cấp xã bố trí số lượng phó trưởng công an xã theo Quyết định 61 của UBND tỉnh. Xin hỏi phó trưởng công an xã theo Quyết định 61 có phải là một trong 27 người hoạt động không chuyên trách cấp xã không?

Trả lời:
Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22  tháng  12  năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định như sau: “ Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: 1. Số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên: a) Mỗi xã có 01 (một) Phó trưởng công an xã. Riêng xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 được bố trí không quá 02 (hai) Phó trưởng Công an xã. b) Mỗi xã được bố trí không quá 02 (hai) Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã. Riêng xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 được bố trí không quá 06 (sáu) Công an viên thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc. Số lượng Công an viên thường trực tăng thêm không tính vào 27 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã”. Căn cứ quy định nêu trên, xin thông tin cho bạn được rõ chức danh Phó trưởng công an xã theo Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương không nằm trong số 27 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.