Giáo dục - Đào tạo
Oct 17, 2019
Chế độ thừa giờ cho nhân viên cấp dưỡng mầm non
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi là cấp dưỡng đang công tác tại Bình Dương. Tôi xin hỏi hiện tại chế độ thừa giờ cho cấp dưỡng tính như thế nào? Cuối năm học vừa qua cô hiệu trưởng có nói theo quy định của biên chế năm học cấp dưỡng cho trẻ nhà trẻ 35 trẻ/cấp dưỡng, 50 trẻ mẫu giáo/cấp dưỡng. Trường tôi biên chế vừa đủ, nên trường không có thừa giờ cấp dưỡng. Trường có 1 lớp nhà trẻ: 35 em; mẫu giáo 495 em; có 11 cấp dưỡng. Tuy nhiên, theo tôi biết tỉnh Bình Dương có quy định trường mầm non cấp dưỡng là 40 trẻ trường mầm non để tính thừa giờ. Theo số lượng nhân lên 11x40=440 em; vậy còn dư 90 em. Như vậy chúng tôi sẽ được thừa giờ. Xin hỏi Sở Giáo dục và Đào tạo chúng tôi có được hưởng thừa giờ không? Văn bản nào quy định? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau: - Hiện nay, định mức số lượng nhân viên cấp dưỡng tại các trường mầm non, mẫu giáo được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, cụ thể: “Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn như sau: Cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 01 lao động hợp đồng để bố trí vào vị trí nấu ăn.” - Đối với nhân viên cấp dưỡng thì không có chế độ thừa giờ, chỉ có chế độ hỗ trợ của tỉnh Bình Dương cho nhân viên cấp dưỡng phục vụ số cháu vượt so với quy định theo Công văn số 344/UBND-VX ngày 05/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chế độ dạy thêm giờ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. + Đối với đơn vị có quy mô từ 200 - 300 cháu: Nếu vượt số cháu từ 40 đến 80 trẻ thì được tính 04 ngày/tháng/người. + Đối với đơn vị có quy mô từ 300 cháu trở lên: Nếu vượt số cháu từ 50 đến 100 trẻ thì được tính 05 ngày/tháng/người. Theo số liệu đã nêu trong nội dung câu hỏi của công dân, hiện tại cấp dưỡng không được hưởng chế độ hỗ trợ này vì đơn vị đã đủ số lượng cấp dưỡng và không có số cháu vượt theo quy định. Tuy nhiên, văn bản này đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, điều chỉnh và thay thế để thực hiện trong thời gian tới. Trên đây là nội dung trả lời thắc mắc của công dân hỏi về chế độ thừa giờ cho nhân viên cấp dưỡng.