Tài chính
Sep 27, 2019
Cải tạo, sửa chữa công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi hiện đang công tác thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Thực hiện theo Công văn 644/UBND-KTTH ngày 15/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa chữa, bảo trì, cải tạo các công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng. Tại gạch đầu hàng thứ 2, mục 2 quy định: Trường hợp thật sự cần thiết phải thuê tư vấn thực hiện thì lấy nguồn kinh phí chi trả từ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (kinh phí nhiệm vụ thường xuyên) của đơn vị. Tôi muốn hỏi: 1. Đối với UBND các xã, thị trấn thực hiện sửa chữa, dặm vá đường giao thông nông thôn từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông do NSNN giao có tổng chi phí dưới 500 triệu đồng, UBND các xã, thị trấn đã thuê các đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) thì UBND các xã, thị trấn có được lấy nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông để thanh toán các chi phí tư vấn như: Lập BCKTKT, chi phí thẩm định, chi phí thuê tư vấn giám sát và chi phí Quản lý dự án hay không (các chi phí này đã được Chủ tịch UBND xã, thị trấn phê duyệt trên Quyết định phê duyệt BCKTKT)? 2. Đối với các Phòng, ban chuyên môn như: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thực hiện các công trình sửa chữa, dặm vá đường ĐH, nạo vét kênh, mương khai thông dòng chảy từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông, thủy lợi được NSNN giao có tổng chi phí dưới 500 triệu đồng, các Phòng, Ban đã thuê các đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) thì các Phòng, Ban có được lấy nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông để thanh toán các chi phí tư vấn như: Lập BCKTKT, chi phí thẩm định, chi phí thuê tư vấn giám sát và chi phí Quản lý dự án hay không (các chi phí này đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trên Quyết định phê duyệt BCKTKT)? Rất mong sớm nhận được hướng dẫn của cơ quan chức năng. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:
Sở Tài chính trả lời như sau: Theo quy định tại Công văn số 644/UBND-KTTT, đối với các công trình sửa chữa có chi phí dưới 500 triệu đồng khi phân bổ dự toán tài liệu kèm theo gồm: Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; tên công trình, mục tiêu sửa chữa; sự cần thiết, lý do thực hiện; dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, các chi phí tư vấn như lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chí phí thẩm định, chi phí thuê tư vấn giám sát và chi phí quản lý dự án không nhất thiết phải thực hiện. Trường hợp thật sự cần thiết phải thuê tư vấn thực hiện thì nguồn kinh phí chi trả từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị (áp dụng đối với các công trình sửa chữa phục vụ cho đơn vị). Đối với các nội dung không quy định tại Công văn số 644/UBND-KTTT đề nghị bạn đọc nghiên cứu thêm Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Thông tư số 92/2017/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.