Xây dựng
Sep 27, 2019
Ban hành quy định điều chỉnh chỉ giới xây dựng một số tuyến đường
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi được biết Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 4647/TTr-SXD ngày 28/12/2018 về dự thảo quyết định ban hành quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước - Tân Vạn để thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh. Vì sao UBND tỉnh chưa ban hành quyết định và dự kiến khi nào UBND tỉnh ký ban hành quyết định này? Xin cảm ơn!

Trả lời:
Sở Xây dựng trả lời như sau: Trên cơ sở Tờ trình số 4647/TTr-SXD ngày 28/12/2018  của Sở Xây dựng, UBND tỉnh có Văn bản số 481/UBND-KTN ngày 30/01/2019 gửi các Thành viên UBND tỉnh để góp ý dự thảo Quyết định Ban hành về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước-Tân Vạn tỉnh Bình Dương. Sau khi các thành viên UBND tỉnh có ý kiến góp ý, Sở Xây dựng đã rà soát điều chỉnh theo ý kiến góp ý và đã trình lại UBND tỉnh theo Tờ trình số 1764/TTr-SXD ngày 15/5/2019. Hiện UBND tỉnh đang xem xét nội dung trình của Sở Xây dựng.