Bảo hiểm
Sep 27, 2019
Bảo hiểm y tế học sinh
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi xin hỏi và kiến nghị nội dung sau: Tôi thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Năm 2018 gia đình tôi được hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế, trong đó có con tôi đang là học sinh. Tuy nhiên, mới đây có thông báo là gia đình tôi trong đó con tôi không được hỗ trợ nữa. Tôi rất bức xúc ở chỗ con tôi, nếu nhà nước trông báo trước thì con tôi sẽ tham gia ở trường và đóng khoảng 300 ngàn vì được UBND tỉnh hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện nay con tôi phải đóng khoảng 500 ngàn vì không được tỉnh hỗ trợ. Mong cơ quan chức năng xem xét và và sớm trả lời cho chúng tôi biết.

Trả lời:
Căn cứ các Quy định chung hiện hành, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau: 1/ Về văn bản đã ban hành quy định mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ cho hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: UBND tỉnh và BHXH tỉnh đã có Quyết định số 711/QĐ-UBND, ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch sử dụng nguồn 20% kết dư quỹ KCB BHYT năm 2016 để thực hiện một số chính sách BHYT năm 2018; căn cứ đó BHXH tỉnh có Công văn số 776/BHXH-KTTN, ngày 29/03/2018 của BHXH Bình Dương về việc hỗ trợ mức đóng cho 04 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh. Trong đó có đối tượng hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, được hỗ trợ khi đối tượng này được UBND cấp xã lập danh sách tham gia từ 01/4/2018 đến 31/12/2018. Theo đó, đối tượng là người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT: ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, nay hỗ trợ thêm từ quỹ kết dư là 70%, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100%, như vậy: người tham gia BHYT thuộc đối tượng này không phải đóng tiền (nếu thỏa điều kiện lập danh sách nêu trên). Có thể do gia đình ông được UBND cấp xã lập danh sách cấp thẻ BHYT gia hạn theo hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trong tháng 01/2019 nên không còn được hỗ trợ, mà phải chờ quyết định mới của UBND tỉnh. 2/ Về chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh sinh viên: Đối tượng HSSV ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ, nay hỗ trợ thêm từ quỹ kết dư là 30% (theo Quyết định 711 nêu trên), nâng tổng mức hỗ trợ lên 60% (HSSV chỉ còn phải đóng 40% kinh phí mua thẻ BHYT). Điều kiện hưởng mức hỗ trợ từ quỹ kết dư cũng phải thỏa điều kiện danh sách tham gia từ 01/4/2018 đến 31/12/2018. 3/ Về việc công khai mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ: Khi có quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ từ quỹ kết dư nêu trên cơ quan BHXH đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và BHXH cấp huyện đã phối hợp phát thanh trên loa phát thanh ở xã, phường (không phải không thông báo trước như ý kiến của công dân). Do thời điểm hiện nay do UBND tỉnh chưa ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng từ nguồn kết dư quỹ năm 2017, để thực hiện cho năm tài chính 2019. Nên các đối tượng tạm thời chưa được hỗ trợ, rất mong ông hiểu và chờ quyết định mới của UBND tỉnh. Trên đây là nội dung trả lời của cơ quan BHXH Bình Dương về BHYT học sinh.