Y tế
Sep 27, 2019
Hỏi về quy định hỗ trợ chí phí khám, chữa bệnh cho người nghèo.
Nội Dung:

Câu hỏi:
Hỏi về quy định hỗ trợ chí phí khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Trả lời:
Khoản 3, Mục II, Điều I quy định: Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng phải đồng chi trả theo quy định của Luật BHYT với mức cụ thể: + Từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng hỗ trợ 100% + Trên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng hỗ trợ 80% + Trên 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng hỗ trợ 60% + Trên 4.000.000 đồng hỗ trợ 50%, nhưng không quá 5 triệu đồng và 1 năm thanh toán không quá 4 lần. Khoản 5, Mục II, Điều I quy định: Trường họp bệnh nhân tự lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; Quỹ không hỗ trợ chi khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường họp này. Trường họp hồ sơ xin thanh toán của Chị Bùi Thị Ánh Thảo thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cụ thể như sau: Năm 2014 chị Thảo có nộp hồ sơ 4 lần trong năm và đều được hỗ trợ là do chị phải đồng chi trả 5%chi phí khám chữa bệnh theo Khoản c, Mục 1, Điều 22 của Luật Bảo hiểm ỵ tế số 25/2008/QH12 quy định: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Năm 2015 theo Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng thángđược Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chừa bệnh. Vì vậy nàm 2015 hồ sơ của chị Thảo không được thanh toán, Sở Y tế cũng đã giải thích lý do này cho chị Thảo được biết qua điện thoại./.